Risicomanagement

De specialisten van BB3.0 helpen u op het gebied van risicomanagement. Veelal doen wij dat zelf of zoals bij de rapportagemogelijkheden en de LDI check, doen wij dit samen met onze partners, die hiervoor alle expertise in huis hebben.

Dashboard/rapportage

In samenwerking met partners, bij wie maatwerk rapportages ontwikkelen en vullen dagelijkse kost is, is het mogelijk om elk gewenste rapportage te maken voor het pensioenfonds, voorbeeld:

 • Financiële rapportage:
  • Positie (balans), resultaten, risico’s en gevolgen voor beleid
  • Stand dekkingsgraad met bijbehorende S-factoren
  • Performance rapportage
  • Herstelplanmonitor
  • Scenario-analyse
  • Kostenoverzicht
 • Samenvatting overige rapportages in een compact en begrijpelijk overzicht
  • (“niet meer maar beter”)
  • SLA rapportages
  • (relevante) performance rapportages
  • Compliance- en incidentrapportages
  • ISAE 3402 rapportages
  • Et cetera

Uitbestedingsbeleid

Strategie en beleid zijn voorbehouden voor het bestuur.. BB3.0 verzorgt:

 • Risico en kosten afstemming,
 • Voorkomen doublures in de uitbesteding
 • Continu proces van plannen, doen, controleren en acteren.
 • Tactisch beleid, inregelen
 • Operationele processen, evaluatie en bijstelling
 • Voldoen aan alle wetgeving:

Modulaire kostentool

T.b.v. het uitbestedingsbeleid, hebben wij een kostentool ontwikkeld, welke als hulpmiddel gebruikt kan worden bij het ontwikkelen van een optimaal uitbestedingsbeleid. Bij deze tool is rekening gehouden met een twintigtal scenario’s welke bij pensioenfondsen voor kunnen komen. Probeert u zelf de bijgevoegde oefen rekentool.
Elk pensioenfonds kent zijn eigen dynamiek met bijbehorende uitbestedingsbeleid. Wij kunnen voor u, rekening houdend met het “DNA” en wensen van het fonds het optimale uitbestedingsbeleid formuleren. Als u meer wilt weten, vraag het Rob Braaksma: rob@blendser.com of 085-7325795

 • Gehanteerde richtlijnen:
  • Guidance uitbestedingsbeleid DNB
  • NEN-ISO 37500
  • Aanbevelingen uitvoeringskosten 2016 pensioenfederatie
 • Voorkoming onnodige overlap, we maken onderscheid in:
  • Uitvoeren
  • Advisering
  • Ondersteuning
 • Kostenbesparend tot 40%
 • Gebruik de rekentool

Dossier prudent person

 • Opleveren en bijhouden dossier ‘prudent person’
 • Wettelijke uitgangspunten:
  • Artikel 135 PW, eisen ten aanzien van beleggingen
  • Besluit Financieel Toetsingskader artikel 13, eisen ten aanzien van beleggingen
  • Besluit Financieel Toetsingskader artikel 13a, beleggingsbeleid

LDI check

 • Second opinion
 • Check of beoogd rente-afdekkingspercentage gehaald wordt
 • Check goede verdeling over de curve
 • Meer info (mogelijkheid door te klikken naar tekst:)
  • Deze LDI check is bedoeld als ‘second opinion’ en controleert of de werkelijke renteafdekking overeenkomt met de doelstelling van het pensioenfonds. De doelstelling kan een percentage van de verplichtingen tegen marktwaardering zijn, maar er kan uiteraard ook gerekend worden op basis van de nieuwe DNB UFR curve. Met de ‘LDI Check’ brengen we niet alléén in kaart of dat het beoogde afdekkingspercentage wordt gehaald, maar ook of de rente-afdekking neutraal over de curve is uitgevoerd. Het kan immers zo zijn dat het algehele afdekkingspercentage in lijn is met de doelstelling, terwijl er op de verschillende looptijdsegmenten sterke afwijkingen zijn. In dat geval worden er bewust of onbewust posities ingenomen op de curve. Wij brengen deze posities in kaart en berekenen ook het risico daarvan. We maken hierbij gebruik van de rente matching tools van Van Stuijvenberg Financial Services.

BTW check BTW check download

 • Check BTW plicht bij afname buitenlandse dienstverlening, veiligstellen mogelijke boete (AWR artikel 10a) en integriteitsrisico
 • Check mogelijke BTW teruggave heden en verleden
 • Check borging BTW bij kwalificatie “gemeenschappelijk” beleggingsfonds
 • Check mogelijke overige BTW risico’s/voordelen
Top